В търсене на Зиф във Википедия

Интродукция

Наскоро се заинтересувах от един интересен закон за разпределението на думите използвани в даден език, наречен законът на Зиф. Според него честотата на употреба на думите в дадено произведение или просто смислена колекция следва експоненциален закон, т.е. броят на употреба на всяка следваща дума в списъка от използвани такива намаля експоненциално спрямо предишната. Последствие от това е, че горе долу във всяка такава колекция 80% от обема се състои от 20% от думите, принцип известен като Принципът на Парето.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://kblagoev.com/blog/v-tyrsene-na-zif-vyv-wikipedia/