Генериране на бели зайци и просто разпитване на случайни хора

Тук ще се опитаме да разберем смисъла на случайната проба, и какво можем да направим с една колекция от случайни проби взети от даден набор от елементи.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://kblagoev.com/blog/gienieriranie-na-bieli-zaitsi-i-prosto-razpitvanie-na-sluchaini-khora/